Privacybeleid

Privacyverklaring Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (hierna te noemen SWA), Dobbe 29, 8032 JW te Zwolle verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies op haar website.

In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van de SWA.
Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
De SWA gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke:
Het bestuur van de SWA is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

De SWA vindt het van belangrijk dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt de SWA jouw persoonsgegevens?
De SWA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
  a. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
  b. Het voeren van de administratie.
  c. Het bevragen van donateurs.
  e. Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de
     website (via cookies).
  f. Onze bedrijfsvoering.
  g. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

De SWA verwerkt persoonsgegevens via onder andere het secretariaat. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de SWA.
Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden verwerkt de SWA jouw persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de SWA?
De SWA verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:
  a. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  b. Bankrekeningnummer (IBAN) (met name t.b.v. het donatiebestand)
  c. Telefoonnummer
  d. E-mailadres

Hoe zorgt de SWA voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De SWA gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De SWA deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de SWA kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De SWA maakt als hiervan sprake is afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

 

Gegevensdeling met derden
Tenzij specifiek in deze privacyverklaring genoemd worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De SWA kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

De SWA verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
De SWA bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de SWA. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de SWA nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te contoleren. Het is van belang dat je, als je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor de SWA maakt.

Stuur je verzoek naar:
Het bestuur van de SWA
Dobbe 29
8032 JW Zwolle

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de SWA passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. De SWA neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijke/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analitics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
• Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Via deze informatie kunnen wij de website nog beter op jouw behoeften aan laten sluiten.

Privacybeleid van derden
Op de website van de SWA kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de SWA behorende, websites. De SWA kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2019
De SWA behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.